Haciz Yazısı İşverene Ulaştığında Ne Yapılmalı?

İcra müdürlüğünden gelen icra müzekkeresinde belirtilen kişi iş yerinizde halen çalışıyor olabilir, daha önce çalışmış ve ayrılmış olabilir veya hiç çalışmamış olabilir. Her üç durumda da icra müdürlüğüne cevap verilmesi gerekir Maaş haczi tebligatı alan işverenin yapması gereken Maaş haczini tebliğ tarihinden itibaren çalışanına maaş ödemesi yaparken icra müdürlüğünün koyduğu oranda maaşını kesip kesmiş olduğunuz tutarı icra dosyasına yatırması gerekmektedir.Haciz yazısını alan işveren, 7 gün içerisinde haczin icra edildiğini ve maaş ücretinin miktarını icra dairesine bildirmeye ve borç bitinceye kadar borçlunun maaş ücretinin gerekli miktarını hemen icra dairesine yatırmaya mecburdur. Aksi halde, İcra ve İflas Kanunu’nun açık hükmü gereğince ; kesemedikleri veya ilk vasıta ile gönderemedikleri para ayrıca mahkemede hüküm alınmasına gerek görülmeden icra dairesince ücretlerinden ve sair mallarından tahsil edilir. İcradan size maaş haczi yazısı geldiğinde öncelikle gelen tebliğ zarfının üzerine tebligatın geliş tarihini yazınız. Tebligatın üzerine tebliğ tarihini yazmanızın sebebi hukuktaki süreleri kaçırmamanızdır. Maaş haczinde tebligatı aldıktan sonra 7 gün içerisinde ilgili icra dairesine cevap yazısı yazmanız gerekecektir. Aksi takdirde yukarıdaki cezai işlem geçerlidir.Bu nedenle tebliğ tarihi çok önemlidir.

Cevap yazısı,icra kesinti emrinin elinize ulaştığını,kişinin bilgilerini, ücretinin ne olduğunu, kişinin sırada hali hazırda kesilmekte olan başka icrası yok ise bu emre istinaden maaşın 1/4 ünün kesilmeye ve belirteceğiniz tarihte gerekli IBAN no ya yatırılacağını içermelidir. Eğer kişinin birden fazla icrası var ise tek tek bunların hangi icra dairelerine ait olduğunu ve geleninde sıraya konacağını,diğer ödemelerin bitiminde kesintinin başlanacağı bilgilerini içermelidir.

Maaş haczini tebliğ aldığınız tarihten itibaren çalışanınıza maaş ödemesi yaparken , icra müdürlüğünün koyduğu oranda maaş kesintisi uygulayıp kesmiş olduğunuz tutarı icra dosyasına yatırmanız gerekmektedir,

Eğer müzekkere gönderilen kişi işten ayrılırsa ya da çalışmıyor ise bunun da yine aynı şekilde ilgili icra dairesine yazılı bir şekilde bildirilmesi gerekmektedir. Bu gibi yazışmaları 2 nüsha halinde iadeli taahhütlü yapmak ,gerekli evrakları kayıt altında tutmak açısından daha sağlıklıdır.İşveren şahıs ise işverenin kendisi ya da avukatı, işveren şirket ise şirketi temsile yetkili kişi veya şirket avukatı tarafından maaş haczi cevabı verilebilir.

İadeli Taahhütlü Posta Gönderimi

Maaş Haczi Nasıl Engellenebilir?

Eğer kesinleşmiş bir i̇cra takibi varsa ve hakkında takip bulunan kişi SGK kayıtlarında çalışıyor görünüyorsa ve alacaklı maaş haczedilmesini talep etmişse, bu haczin engellenmesi mümkün değildir.Bu haczin kaldırılmasının ilk yolu, hacze konu olan borcun ödenmesidir. Bunun dışında, alacaklı ile veya avukatı ile anlaşma yapıp, başka bir şekilde borcu ödemek konusunda anlaşma sağlanırsa, alacaklının veya avukatının talebi ile maaş haczi kalkabilir.

Hangi Ücretler Haczedilebilir?

İcra ve İflas kanunu 83 Maddesinde her tür ücret maaş ve ödenek kısmen haczedilebilir denmiştir. İş Kanunu 35. Maddes ile işçilerin aylık ücretlerinin 1/4 ünün fazlasının haczedilemeyeceği düzenlenmiştir. Nafaka kesintileri ise istisnai durum olup bu 1/4 oranını ortadan kaldırır. Eğer bir nafaka tahsili söz konusu ise borcun tamamı işveren tarafından kesilip icra dairesine yatırılmalıdır.Dikkat edilmelidir ki ; nafaka alacağına yönelik bu istisna ;aylık olarak ödenen tutara ilişkindir ve birikmiş nafaka borçları da yine 1/4 orandan fazlasının haczedilemeyeceği genel kuralına tabidir.

Nafaka alacakları açısından da, yine birikmiş nafaka alacağı için değil ancak güncel aylık nafaka için emekli maaşlarından da kesinti yapılabilir.Hak edilen yevmiye tutarı gibi ikramiye de ücretten sayılacağından bu paranın da 1/4`ü haciz edilebilir.  İhbar tazminatı, kıdem tazminatı, izin ücretleri gibi ödentilerin ücretten sayılacağına ilişkin yasada bir hüküm bulunmadığından, bu ödentilerin tamamı haciz edilebilir.Ancak asgari geçim indirimi, devlet tarafından vazgeçilen vergi tutarı olduğundan, ücret olarak kabul edilemez. Dolayısıyla asgari geçim indirimi tutarının ücret ve tüm ek gelirler kapsamında haczinin mümkün değildir.

Aynı Çalışana Birden Faza İcra Gelirse Ne Yapmalı?

Aynı çalışana ait birden fazla icra gelmesi durumunda; İcra yazıları geliş tarihlerine göre sıraya konularak, sırada olan haczin borç tutarı, personelin aldığı maaş bilgisi ve kesintinin yapılmaya başlandığı tarih belirtilerek, elden veya iadeli taahhütlü olarak icra müdürlüklerine her biri için ayrı bilgi verilir. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe, sonraki haciz için kesinti yapılamaz

İcrası Olan Personel Ücretsiz İzin Alırsa Ne Olacak?

Personelin ücretsiz izne ayrılması durumunda, o ay içerisinde hiç çalışması yok ise ücreti hiç hesaplanmayacak dolayısıyla borç tutarı o ay için tahsil edilemeyecektir. Personelin işine geri dönmesi ve bordrolarının hesaplanmaya başlaması ile icra/nafaka kesintilerine de devam edilecektir. İcra dairesine bir bildirimde bulunulmasına gerek yoktur. Ayın bir kısmında ücretsiz izinde olan bir personel için ise tahakkuk eden ücretinden yasal sınırları içerisinde icra/ nafaka kesintisi yapılabilecektir.

-İade taahhütlü posta PTT tarafından verilen hazır formdan oluşmaktadır. İstenirse iade formu da eklenebilir. PTT tarafından verilen takip numarası ile gönderinin hangi aşamada. olduğunu takip edilebilir. -İade formu karşı taraf teslim aldıktan sonra, teslim alınan kişi tarafından imzalanıp göndericiye geri gelir.

İcra kesintileri devam ederken icra borcunu kendisi toplu ödeme ile kapatan personeller öncelikle bu durumu iş yerlerine bildirmelidir. İcra ödeme işleminin son bulması için personelin iş yerine icra fek yazısı iletmesi gerekmektedir. Ödeme yapılarak icra kesintilerinin son bulduğunun icra fek yazısı ile bildirilmesi ile icra kesintilerine devam edilmez. İcra dairesine bir yazı ile bildirimde bulunulmasına gerek yoktur. Daha sonra icra dairesi tarafından icra kesintisini gerçekleştiren iş yerine borcun kapandığına dair bir yazı iletilecektir. İcra borcu biten kişiler için de yine icra dairesine bu ödemenin toplamının bittiğine dair bilgi yazısı yazılır. İcra dairesi dosya masrafları ve borcun kapatılmadığı süreç için ek ücret isteyebilir. Bu meblağ da aynı şekilde kesilir.

Borç bitiminde ya da kişinin borcunu vaktinden evvel tüm şekilde kapaması halinde icra dairesinden borcun bittiğine dair yazı istenir. Yazının gelmesi üzerine kesintiye son verilir.

3
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir